Művészadatbázis

Ez a BMC Művészadatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneművészekkel, illetve zenekarokkal, kórusokkal, együttesekkel és az általuk készített lemezekkel kapcsolatos információt tartalmaz.

Ligeti György


Zeneszerző

Születési hely
Dicsőszentmárton [Tîrnaveni, RO]
Születési dátum
1923
Weboldal

 
1923. május 28. Dicsőszentmárton [Diciosânmartin, ma Târnăveni - Románia] - 2006. június 12. Bécs

Ligeti György magyar zsidó szülők gyermekeként született a romániai Dicsőszentmártonban, édesapja banktisztviselő, édasanyja szemorvos volt.

Gyermekkorában elsősorban a természettudományok (földrajz, kémia, matematika) iránt érdeklődött, 5 és 13 éves kora között egy képzeletbeli világot alkotott, amelyet Kylwyriának nevezett el. Viszonylag későn, tizennégy éves korában kezdett zongorázni. Ekkor komponálta első művét, egy keringőt, Grieg stílusában. Később dalokat, zongora- és kamaradarabokat (vonósnégyes, hegedű-zongora duó), valamint egy szimfóniát írt.

1941-ben érettségizett, származása miatt azonban nem vették fel a kolozsvári egyetemre, ezért 1941 és 1943 között a zenekonzervatóriumban tanult tovább Farkas Ferenc tanítványaként, Kadosa Páltól pedig Budapesten vett magánórákat. 1941-ben jelent meg először nyomtatásban műve, a mezzoszoprán hangra és zongorára írt Kineret.

1944-ben Ligetit is behívták a hadseregbe, munkaszolgálatosként Szegedre majd Nagyváradra került, többször fogságba esett, végül Kolozsvárra menekült. Ebben az időszakban komponált kórusművein (Dereng már a hajnal, Magos kősziklának, Idegen földön), elsősorban Kodály hatása érződik.

1945-tól 1949-ig a budapesti Zeneakadémián tanult, tanárai Veress Sándor, Járdányi Pál, majd Farkas Ferenc voltak, rendszeresen látogatta Kadosa Pál óráit is. 1945 szeptemberében, a felvételi alkalmával ismerkedett meg Kurtág Györggyel, akivel akivel életre szóló barátságot kötött. A főiskola elvégzése után Bárdos Lajostól zeneelemzést tanult, majd egy évet ösztöndíjasként Romániában töltött. Megnősült (első felesége Brigitte Low, egy német üzletember lánya volt), majd a bukaresti Népzenei Intézetben és Kolozsváron folytatott tanulmányokat, Arad megyében és Kolozsvár környéki falvakban népdalokat gyűjtött. 1950-ben tért vissza Budapestre, ahol - Kodály Zoltán és Kadosa Pál támogatásával - kinevezték a Zeneakadémia összhangzattan, ellenpont és formatan tanárává. 1951 tavaszán elvált Brigittétől, augusztusban pedig feleségül vette Spitz Verát (az esküvői tanú Kurtág György volt).

Magyarországon komponált művein erős Bartók-hatás érződik, kisebb mértékben, de befolyásolta Stravinsky és Alban Berg is. A legjelentősebbek a 11 rövid darabból álló tanulmány, a Musica ricercata (1951-53) zongoraciklus, a négy tételes, román népzenei elemekből táplálkozó, szimfonikus zenekarra komponált Concert Românesc (1951), a fúvósötösre írt Hat bagatell (a Musica ricercata hat tételének átirata - 1953), a Metamorphoses nocturnes címen ismert I. vonósnégyes (1953-54), valamint a Weöres Sándor verseire komponált vegyeskari művek: Éjszaka, Reggel (1955).

1956 decemberében, a forradalom leverése után elhagyta Magyarországot. Ausztriából az Egyesült Államokba akart menni, de doktorátus nélkül ez nem kaphatott volna tanári állást. Bécsben telepedett le, rövid ideig az Universal Editionnál dolgozott. 1957 elején - Herbert Eimert közbenjárásával - Kölnben négy hónapos ösztöndíjat kapott, majd a WDR elektronikus zenei stúdiójában dolgozott független munkatársként. Itt alkalma nyílt tanulmányozni korának új zenéjét, amelytől Magyarországon mindaddig teljesen el volt vágva. Megismerkedett Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Mauricio Kagel, Franco Evangelisti, Bruno Maderna, Olivier Messiaen és Michael Gottfried Koenig műveivel, érdeklődése az elektronikus zene felé fordult. Bár figyelemmel kísérte kortársai munkáit, nem csatlakozott egyik iskolához vagy irányzathoz sem, új utakat keresett. Igyekezett eltávolodni a bartóki kiindulóponttól, olyan zenei stílust alakított ki, amely mellőzi a formai sémákban, dallamokban, tonalitásban, metrumokban, periódusokban, szólamokban való gondolkodást. 1958-ban, a WDR stúdiójában realizálta egyetlen „érvényes” elektronikus zenei kompozícióját, az Artikulationt. A mű elsősorban szakmai körökben keltett visszhangot, elemeit a beszéd artikulációját követő, a stúdió színusz, fehérzaj- és impulzusgenerátorainak, valamint szűrőinek segítségével előállított szintetikus magán- és mássalhangzók alkotják.

Rövid időn belül két zenekari darabját is bemutatták: az Apparitions (1958-59) kölni bemutatója ugyan botrányba fulladt, de az Atmosphères (1961) sikere révén egész Nyugat-Európában ismertté vált. Ez utóbbiban alkalmazta először tisztán azt a polifonikus szerkesztésmódot, melyet mindvégig bonyolult, rendkívül sokszólamú textúrák és kromatikusan kitöltött hangkomplexumok jellemeznek, melyben az egyes szólamok külön-külön már nem hallhatók: mozgásaik kölcsönösen kiegészítik és kioltják egymást. Ennek eredménye egyfajta irizáló hangzás, mely belül kontrapunktikusan szerkesztett és mozgalmas, kívülről azonban statikusnak hat, a hallgató csak a hangszínek, „halmazállapotok” folyamatos, kaleidoszkóp-szerű változását érzékeli. Ezen a - Ligeti által mikropolifóniának nevezett - technikán alapul a komponista hatvanas években írott zenéjének jellegzetes hangzásvilága.

1959-től 1972-ig előadásokat tartott Darmstadtban a Nemzetközi Nyári Kurzusokon (Internationale Ferienkurse für Neue Music). 1961 és 1972 között vendégprofesszorként oktatott a stockholmi Svéd Királyi Zeneakadémián.

A kamarazenekarra komponált Fragment 1962-es müncheni bemutatóján Ligeti vezényelt, a művet a bécsi Universal Edition igazgatójának, Alfred Schleenek ajánlotta.

A Voluminát Hans Otte, a brémai rádió zenei vezetője rendelte a brémai katedrális számára. A grafikus lejegyzésű művet végül mégsem itt, hanem az amszterdami Westerkerkben mutatták be 1962-ben. Időközben Ligeti szakított az Universal kiadóval, a Volumina már a frankfurti Edition Petersnél jelent meg.

A száz metronómra komponált „Poéme simfonique” a polifonikus zenei struktúrát vizsgálja, premierje 1963-ban volt a Hilversumban megrendezett Gaudeamus Zenei Napok keretében. Ebben a műben jelenik meg először tiszta formában Ligeti egyik jellegzetessége, a mechanikus jellegű, (rosszul működő) gépezetek ketyegését imitáló zene, melyet (többek között) egy kisgyermekkorban olvasott Krúdy-novella és Chaplin Modern idők című filmje ihletett.

A három énekesre és hét hangszerre írt Aventures (1962) és Nouvelles aventures (1962-65) fonetikus lejegyzésű hangzókból áll. (A mű korábbi változata az Artikulation.) A Ligeti által „megkomponált” szöveg zenei alkotóelemmé válik, melynek szemantikai jelentése nincs, csak emocionális tartalma. A zenei gesztusok komikusan túlfokozottak, Ligeti ezt a „hadonászó”, „handabandázó” stílust „kihűlt, mélyhűtött expresszionizmusnak” hívta, melynek célja a túlzott expresszivitás révén való elidegenítés, drámai fordulatok, humor, váratlan felvillanások és megtorpanások jellemzik. A darabor eredetileg egyfajta „mini-operának” szánta, később azonban lemondott a szcenikus előadási módról.

Ligeti 1963 és 1965 között komponálta a Requiemet, melynek első vázlatait még Magyarországon jegyezte le 1953-ban. A hatalmas apparátusra írt mű egyik sajátossága, hogy nem tartalmazza a halotti mise teljes szövegét, csupán az Introitust, a Kyriét és a Szekvenciát.

Eredetileg a Requiem ötödik tételének szánta a Lux aeternát, melyet a stuttgarti Schola Cantorum felkérésére komponált 1966-ban.

1967-ben ismét kiadót váltott, ettől az évtől művei a mainzi Schott Music gondozásában jelentek meg.

A Lontano 1967-ben született, címe a térbeli és időbeli távolságra utal. Ligeti elképzelése egy lassan, de állandóan változó, hatalmas, hangzó tér volt, amely kromatikusan nem kitöltött. Ugyan konkrét idézeteket nem tartalmaz, de a darab mégis a késő romantikus korszak zenekari hangzását idézi meg.

Ligeti idegenkedett az alkalmazott művészettől, sosem komponált filmzenét. Stanley Kubrick azonban - Ligeti tudta és beleegyezése nélkül - felhasználta műveit (Atmosphères, Lux aeterna, Requiem) 2001: Űrodüsszeia című, világszerte sikeres filmjében. Bár tiszteletdíjat csak hat évig tartó pereskedés után kapott, a film nagy mértékben növelte ismertségét és később jelentős jogdíjbevételekhez juttatta. Kubrick későbbi filmjeiben (Ragyogás, Tágra zárt szemek) is felhasználta Ligeti zenéit.

Az 1967-ben született Harmonies című orgonaetűd a nem-temperált hangrendszerek iránti érdeklődéséről tanúskodik: a hangszerben a minimálisra csökkentett légnyomás következtében mikrotonális (kis szekundnál kisebb) hangközök szólalnak meg. Ligeti szavaival élve az így létrejött harmóniák „beszennyezettek”. (Korábban a Requiemben is kísérletezett mikrotonális hangközökkel.)

1967-ben megkapta az osztrák állampolgárságot.

1968-ban a svájci csembalista, Antoinette Vischer rendelt darabot Ligetitől. A Continuum is meccanico-típusú zene, feszegeti a csembalójáték motorikus határait, rendkívül sűrű, rövid impulzusokból áll, amelyek gyors mozgásuk révén a folytonosság érzetét keltik.

A II. vonósnégyes (1968) szokatlan módon öt tételből áll. Összegző jellegű mű, itt találhatók meg legtisztábban azok a jellegzetes technikák, melyeket Ligeti eddig használt (mikropolifónia, „kihűlt expresszionizmus”, meccanico, mikrotonalitás). A darab sikeréshez a La Salle vonósnégyes is hozzájárult, a zenészek az 1969-es baden-badeni ősbemutatóra csaknem egy évig készültek.

A Zehn Stücke für Bläserquintett (1968) tíz tétele közül öt egy-egy hangszer mini-versenyműve, a többi pedig ezeket köti össze, illetve foglalja keretbe.

A Ramifications-ban (1969) az előadó vonósapparátust két részre osztotta, a két csoport hangolása között negyedhangnyi különbséget írt elő. (A Ramification-t és a Lontanót Ligeti később a kevésbé jól sikerült darabjai között tartotta számon.)

1969-től 1973-ig DAAD ösztöndíjasként Berlinben tartózkodott.

A négy tételes Kamaraverseny (1969-70) tizenhárom hangszerre íródott. Több helyen is szabadságot ad az előadónak a műben, melyben újra hallhatók dallamok, a nagyon sok különböző, egyszerre megszólaló melódia egymást összekuszálja. A darabot 1970. október 1-jén mutatták be a Berliner Festwochen keretében, az Ensemble "die reihe"-t Friedrich Cerha vezényelte.

A zenekarra komponált Melodien (1971) a mikropolifonikus szerkesztésmód újabb változata; az addigi szűk ambitusú és általában szomszédos hangközöket használó szólamrajz széles ívű dallamoknak adja át helyét.

A két tételes, fuvolára, oboára és zenekarra komponált Kettősverseny (1972) mikrointervallikus, nem-temperált zene, 1972. szeptember 16-án mutatta be a Berlini Filharmonikus Zenekar Christoph von Dohnányi vezényletével.

1972-ben utazott először az Egyesült Államokba, fél évet töltött a kaliforniai Stanford Egyetemen. Megismerkedett John Chowinggal, az egyetem számítástechnikai laboratóriumának vezetőjével, aki felkeltette Ligeti érdeklődését a számítógépes zene iránt.

A Clocks and Clouds című művet 1972-73-ban komponálta nőikarra és zenekarra. A címnek (Órák és felhők) megfelelően a meccanico, „ketyegő” mozgástípus és a ködszerű, „álló” zene váltakozik, illetve megy át egymásba.

1973-ban elfogadta a hamburgi Állami Zeneművészeti és Képzőművészeti Főiskola által ajánlott tanári állást. 1989-ig tanított az intézményben zeneszerzést, ideje nagy részét a városban töltötte.

Az 1960-as évek közepétől Ligeti „mikropolifon” írásmódja fokozatosan átalakul: a zenei térben újból felbukkannak melodikus alakzatok és ritmikus folyamatok. Egyre több dallamvonalat hallunk, melyek azonban széttartóak, különböző sebességűek és eltérő metrikai-ritmikai artikuláció jellemzi őket. A San Francisco Polyphony (1974) jelenti a mikropolifónia végpontját, egyúttal a stílusváltást egy áttetszőbb, rajzosabb jellegű „új polifónia” felé.

1974-től 79-ig komponálta egész estés színpadi darabját, a Le Grand Macabre-t, amely Michael de Ghelderode meséjét veszi alapul. A mű eredetileg az Oedipus, majd a Kylwyria címet kapta - megvalósítása már hosszú ideje foglalkoztatta Ligetit. A darabot a svéd operaház rendelte, 1978. április 12-én mutatták be Stockholmban Michael Meschke rendezésében, az előadást Elgar Howarth vezényelte.
A régebbi művekhez képest nagyobb jelentőségük van a dallamoknak és a világosan megrajzolt ritmusképleteknek. Az opera sok apró kis számból, epizódból áll össze, átmenetet képez az átkomponált és a zártszámos forma között. A darabot rövid időn belül számos európai operaház a műsorára tűzte, de Ligeti általában elégedetlen volt a rendezésekkel. 1996-ban átdolgozta a művet, bizonyos szakaszokat lerövidített, átírta a hangszerelést, néhány részt kiegészített. Az új verziót 1997. július 28-án, a Salzburgi Ünnepi Játékokon mutatták be Peter Sellars rendezésében, Esa-Pekka Salonen vezényletével.

1978-ban két magyar vonatkozású csembalóművet komponált: a Hungarian Rockot Elisabeth Chojnacka, a Passacaglia ungheresét Eva Nordwall számára írta.

Egy hamburgi tanítványától kapott latin-amerikai és közép-afrikai zenéket tartalmazó felvételeket, melyek felkeltették az érdeklődését. Szenvedélyesen kutatta az Európán kívüli - elsősorban afrikai - zenei kultúrákat, amelyek megnyitották számára a bonyolult poliritmia világát, melyet addig nem ismert. Ezek az új impulzusok természetesen a műveire is hatást gyakoroltak, a komplex poliritmikus zeneszerzési technika képezte az alapját azon műveinek, melyeket az 1980-as és 1990-es években komponált. Ilyenek például a zongoraetűdök (1984-2001), melyekben Chopin, Schumann, Rachmanyinov, Debussy, valamint az afrikai xilofon- és lamellofonjáték hatásai is felfedezhetők; a Zongoraverseny, amely 1985-1988 között készült; a Hegedűverseny (1990-1992), amelyben a tiszta (nem temperált) akkordokat úgy hozta létre, hogy a zenekar bizonyos hangszereit áthangoltatta; a Brácsaszonáta, mely 1991-1994 között keletkezett.

Az Eckart Besch felkérésére 1982-ben komponált Kürttrióban poliritmikus képleteket alkalmazott, amelykhez addigi dzsesszismeretei, a szamba és az aszimetrikus balkáni népzene adta az ihletet. A darab egyes elemei Ligeti későbbi műveiben is felbukkannak.

1996-ban meghívást kapott Hágába, ekkor került utoljára kapcsolatba a számítógépes zenével. Hat hetet töltött a városban, ezalatt workshopokat tartott, a műveiből összeállított koncerteket Reinbert de Leeuw vezényelte.

A Hamburgi koncertet szólókürtre, négy vadászkürtre és kamarazenekarra komponálta. A darab megírására (a Zeit Alapítványon keresztül) Hamburg városa kérte fel abból az alkalomból, hogy Ligeti már 25 éve lakott ott.

Utolsó befejezett műve a Síppal, dobbal, nádi hegedűvel című opusz, melyet Károlyi Katalin és az Amadinda Ütőegyüttes számára, Weöres Sándor verseire komponált 2000-ben. 2002-ben végleg Bécsbe költözött, itt élt, egészen 2006. június 12-én bekövetkezett haláláig.

Ligeti György pályáján mindvégig saját utakat keresett, zeneszerzői stílusa egyedi és változatos volt. Nem gondolkodott programokban, kerülte a dogmákat, műveit nem határozta meg valamilyen általános elmélet, központi gondolat, világmagyarázat vagy mondanivaló. Nem volt egységes zenei nyelve, nézeteit, elképzeléseit folyamatosan revideálta, új problémákat vetett fel és oldott meg.


Díjak, kitüntetések:
1964 Nemzetközi Új Zenei Társaság zeneszerzőversenye (Róma) - I. díj (Apparitions)
1965 Koussevitzky Alapítvány díja (Washington)
1965 Berlin-díj (Requiem)
1966 Nemzetközi Új Zenei Társaság zeneszerzőversenye (Róma) - I. díj (Requiem)
1967 Beethoven-díj (Bonn városától a Requiemért)
1969 Nemzetközi UNESCO-verseny - I. díj (Lontano)
1972 Berliner Kulturpreis (A Berlini Művészeti Akadémia díja)
1975 Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste
1975 Bach-díj (Hamburg városától)
1984 Prix Ravel (Párizs)
1984 Bartók-Pásztory-díj
1985 Prix Arthur Honegger - Chevilion Bonnaud (Párizs)
1987 Az Osztrák Köztársaság Tudományos és Művészeti Érdemrendje
1987 Bécs városának díszgyűrűje (Ehrenring)
1986 Grawemeyer-díj (Louisville, Kentucky, USA - a Zongoraetűdökért)
1988 A Hamburgi Egyetem díszdoktora
1988 ´Commandeur dans l´Ordre National des Arts et Lettres´ (Párizs)
1988 Pierre monacói herceg alapítványának zeneszerző díja (´Prix de composition musicale de la Fondation Prince Pierre de Monaco´)
1990 Goethe-Medaille, Goethe Intézet, München
1990 Leonie Sonning-díj (Koppenhága, Dánia)
1990 Osztrák Állami Nagydíj (Großer Österreichischer Staatspreis)
1991 Praemium Imperiale, Tokió
1991 A Balzan Alapítvány zenei díja (Bern / Milánó)
1993 A bostoni New England Conservatory díszdoktora
1993 Ernst von Siemens-díj
1993 A Cristoph és Stephan Kaske Alapítvány zenei díja
1993 Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (Middle Cross of the Destinguished Service Medal of the Hungarian Republic)
1993 Bécs városának díja
1995 A Svéd Királyi Zeneakadémia Rolf Schock zenei díja
1996 A Nemzetközi Zenei Tanács (UNESCO-IMC - International Music Council) zenei díja
1996 A Jeruzsálemi Wolf Alapítvány díja
2000 Commandeur de l´Ordre de Mérite Culturel de Monaco
2000 A Jenny és Antti Wihuri Alapítvány Sibelius-díja (Helsinki)
2001 Az Inamori Alapítvány Kiotó-díja (Japán)
2001 A Royal Philharmonic Society Zenei Díja (Kamara kategória, Síppal, doppal, nádihegedűvel)
2003 Medaille für Kunst und Wissenschaft (Hamburg)
2003 Frankfurt városának Theodor W. Adorno díja
2003 Kossuth-díj
2003 Az Académie Charles Cros és a Francia Köztársaság Elnökének Nagydíja (Grand Prix du Président de la République of the Académie Charles Cros)
2004 A Svéd Királyi Zeneakadémia Polar-díja (Stockholm)
2005 Frankfurter MusikpreisAkadémiai és egyéb tagságok:
1964 Svéd Zenei Akadémia - tag
1968 Berlini Művészeti Akadémia - tag (1992-ben kilépett)
1969 Musikverein für die Steiermark - tiszteletbeli tag
1971 Freie Akademie der Künste, Hamburg - tag
1978 Bajor Szépművészeti Akadémia, München - tag
1984 American Academy and Institute of Arts and Letters - tiszteletbeli tag
1984 International Society for New Music - tiszteletbeli tag
1988 Hamburgi Egyetem - díszdoktor
1989 Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz - tiszteletbeli tag
1990 Freie Academy der Künste of Hamburg - tiszteletbeli tag
1990 Osztrák Zeneszerzők Egyesülete - tiszteletbeli tag
1990 Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Róma - tiszteletbeli tag
1990 Osztrák Művészeti Szenátus - tag
1990 Real Academia de Bellas Artes, Granada - levelező tag
1991 Royal Philharmonic Society, London - tiszteletbeli tag
1992 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia - tag
1992 Royal Academy of Music, London - tiszteletbeli tag
1993 New England Conservatory, Boston - díszdoktor
1993 Academia Scientarium et Artium Europae - rendes tag
1995 American Academy of Arts and Sciences - tiszteletbeli tag
1997 Academia Românǎ - tiszteletbeli tag
1998 Académie des Beaux Arts, Párizs - "Associé étranger"
2003 Konzerthausgesellschaft, Bécs - tiszteletbeli tag

Forrás:
- Roelcke, Eckhard. Találkozások Ligeti Györggyel. Beszélgetőkönyv. Budapest: Osiris Kiadó (2005)
- Várnai Péter: Beszélgetések Ligeti Györggyel. Budapest: Zeneműkiadó. 1979.
- Schott Musik - www.schott-music.com

 
Dátum Cím Kiadó Kód Megjegyzés
Bartók, Kodály, Ligeti: Hungarian Songs Warner
Sztravinszkij, Igor: Basel Concerto
Sosztakovics, Dmitrij Dmitrijevics: Kamaraszimfónia, Op. 110a
Bartók Béla: Divertimento BB 118
Ligeti György: Ramifications

(Stravinsky, Igor: Basel Concerto
Shostakovich, Dmitri: Chamber Symphony, Op. 110a
Bartók Béla: Divertimento BB 118
Ligeti: Ramifications)
Cypres 5606
1985 Ligeti György: Requiem; Aventures; Nouvelles Aventures Wergo WER 60045-50 Saját
1987 Ligeti György: Musica Ricercata; Capriccio Nr. 1 - Invention - Capriccio Nr. 2; Monument - Selbstportrait - Bewegung Wergo WER 60131-50 Saját
1987 Ligeti György: Etudes pour piano - Premier livre; Messiaen, Olivier: 5 pieces de Vingt regards sur l'Enfant-Jésus Wergo WER 60134-50 Saját
1987 Holst, Gustav: The Planets; Ligeti György: Lux aeterna Deutsche Grammophon 419475
1988 WERGO Collection I - Musik unserer Zeit / Music of our Time Wergo WER 602000
1988 Highlights from "Alternatives" Art & Electronics 68000
1989 Festival Alternativa, Moscow, October, 1989 Col Legno AU 31840 5 CD
1989 Passeport Pour Le XX Siècle Disques Montaigne 780518
1990 Ligeti György: Kammerkonzert; Ramifications; Quartet for Strings no. 2; Lux aeterna Deutsche Grammophon 423244 Saját
1990 Britten, Reger, Crumb, Ligeti - Suites & Sonatas for Solo Cello Deutsche Grammophon 431813
1990 Ligeti György: Lontano; Atmosphčres; Nono: Liebeslied; Boulez: Notations (I-IV); Rihm: Départ Deutsche Grammophon 429 260-2
1990 Benjamin, George: At First Light; Gentile: In un Silenzio Ordinato; Saariaho: Lichtbogen; Ligeti György: Chamber Concerto UMMUS UMM 102
1990 Bousseau, Pierre: Au Grand Orgue de la Cathedrale Notre-Dame du Havre Adda 581240
1990 Ligeti György: Etudes pour piano - Premier livre; Trio; Donatoni, Franco: Tema; Cadeau Erato ECD 75555
1990 Voices: A Compilation of the World's Greatest Choirs Mesa R2 79026
1991 Ligeti György: Cello Concerto; Krzysztof Penderecki: Sonata for cello & orchestra; Anton Webern: Little Pieces (3) for cello & piano, Op. 11; Paul Hindemith: Sonata for solo cello, Op. 25/3; Bernd Alois Zimmermann: Sonata, for solo cello Wergo WER 60362
1991 Carter, Elliott: Quintet; Donatoni, Franco: Blow; Kurtág, György: Quintetto; Ligeti, György: Zehn Stücke Stradivarius 33304
1991 Ligeti György: Művek zongorára és csembalóra
(Ligeti, György: Works for Piano & Cembalo)
Col Legno 31815 Saját
1991 Ligeti György: Le Grand Macabre Wergo WER 61702 Saját
2 CD / Preis der dt. Schallplattenkritik
1991 20 ans de musique contemporaine a Metz Col Legno AU 31830 5 CD
1992 Quintette Moragues: Ligeti, Villa-Lobos, Barber, Hindemith, Stockhausen Valois 4639
1992 20th Century Wind Quintets Sony 48052
1992 György Ligeti / Aribert Reimann / Isang Yun / Morton Feldman ADK 8505
1992 A Lady Shaves Her Legs Erasmus WVH 072
1992 Piano Artissimo - Piano Music of Our Century Wergo WER 6223-2
1993 Horn Trios by Brahms & Ligeti Bridge 9012
1993 Ligeti György: Kammerkonzert, Ramifications, Lux aeterna, Atmospheres Wergo WER 60162 Saját
1993 Of Eternal Light Catalyst 61822
1993 Ligeti György: Hungarian rock; Passacaglia ungherese ; Trio for Horn, Violin and Piano "Hommage à Brahms"; Pieces for 2 Pianos: no 1, 2, 3; Continuum for Harpsichord Wergo WER 60100 Saját
1993 Ligeti György: Konzert für Violoncello und Orchester; Double Concerto; San Francisco Polyphony; Lontano Wergo WER 60163 Saját
1993 Ligeti / Barber / Mathias / Carlson Crystal 750
1993 Lindberg, Christian - 10-Year Jubilee BIS Records BIS-CD-638
1993 Ligeti György: Continuum; Zehn Stücke für Bläserquintett; Artikulation; Glissandi; Etüden für Orgel; Volumina
(Ligeti, György: Continuum; Pieces (10) for Wind Quintet; Artikulation; Glissandi; Study for Organ no 1 "Harmonies"; Volumina)
Wergo WER 60161 Saját
1994 Ligeti György: Zongoraverseny; Csellóverseny; Kammerkonzert
(Ligeti, György: Piano Concerto; Cello Concerto; Chamber Concerto)
Sony SK 58945 Saját
1994 Ligeti / Kurtág / Orbán / Szerványszky BIS Records BIS-CD-662 Saját
1994 Atelier schola cantorum 6 Cadenza CAD 800 896
1994 Boulez Conducts Ligeti - Concertos For Cello, Violin, Piano Deutsche Grammophon 439808 Saját
Díjak:
1994 Prix Caecilia, Bruxelles
1995 Cannes Classical Awards
1995 Edison
1995 Gramophone Award
Az albumot Gramy díjra jelölték "Legjobb kortárs kompozíció" kategóriában.
1994 Ligeti György: Continuum; Double Concerto; Musica ricercata; String Quartet no. 1 "Métamorphoses nocturnes"; San Francisco Polyphony BIS Records BIS-53 Saját
1994 Danzi, Franz: Quintett B-Dur op. 56/1; Ligeti, György: Sechs Bagatellen; Schmid, Heinrich Kaspar: Bläserquintett B-Dur op. 28; Seiber Mátyás: Permutazioni à Cinque Ambitus amb 97877
1994 From Vienna - Arditti String Quartet Disques Montaigne 782027
1995 Journey to the Stars: A Sci-Fi Fantasy Adventure Philips 446403
1995 Ligeti / Sculthorpe / Hindemith / Sessions / Meijering Channel Classics 7495 Saját
1995 Ligeti György: Művek zongorára és csembalóra
(Ligeti, György: Works for Piano & Cembalo)
ITM 950024 Saját
1995 Dvořák, Antonín: Concerto for Cello & Orchestra - Csajkovszkij / Arensky / Davidov
(Dvořák, Antonín: Concerto for Cello & Orchestra - Tchaikovsky / Arensky / Davidov)
Channel Classics 8695
1995 Pieter Wispelwey Styles Channel Classics 395
1995 Boulez at 70 Gramophone 01
1995 Il Quintetto Bibiena: Flamen Ermitage ERM 418-2
1995 Ionisation: Music of Varčse, Penderecki, Ligeti Vox Box 5142
1995 Ligeti György: Streichquartett Nr. 1; Streichquartett Nr. 2
(Ligeti, György: String Quartet No. 1; String Quartet No. 2)
Wergo WER 60079-50 Saját
1995 Donaueschinger Musiktage 1994 Col Legno WWE 31882 3 CD / Első felvételek
1996 Ligeti György - The Complete Piano Music, Vol. 1 BIS Records BIS-783 Saját
1996 Donaueschinger Musiktage 75 Jahre, CD 7 Col Legno 31906
1996 Ligeti György: Six Bagatelles; Nielsen, Carl: Wind Quintet, FS 100, Op. 43; Hindemith, Paul: Kleine Kammermusik, Op. 24/2 Arcobaleno 94002
1996 2001: Űrodüsszeia
(2001: A Space Odyssey)
Rhino 72562
1996 Håkan Hardenberger: Emotion Philips 446065
1996 Donaueschinger Musiktage 75 Jahre, CD 9 Col Legno 31908
1996 Great European Organs No. 40 Priory PRCD485
1996 Darmstadt 1946 –1996: 50 Years of New Music Col Legno WWE 31893 4 CD
1996 Westminster Choir at Spoleto Festival U.S.A. Gothic G49078
1997 Zemlinsky / Danzi / Ligeti / Mozart / Damase ORF ORF 114
1997 Jory Vinikour: Chaconne Consonance 0007
1997 Wind Quintets of the 20th Century Koch Discover 920395
1997 György Ligeti Edition 3 - Zongoraművek
(György Ligeti Edition 3 - Works for Piano)
Sony 62308 Saját
1997 György Ligeti Edition 2 - A cappella kórusművek
(György Ligeti Edition 2 - A Cappella Choral Works)
Sony 62305 Saját
1997 WERGO Collection II - Musik unserer Zeit / Music of our Time Wergo WER 66002
1997 György Ligeti Edition 4 - Vokális művek
(György Ligeti Edition 4 - Vocal Works)
Sony 62311 Saját
1997 Extraterrestrial Classics BMG 68696
1997 György Ligeti Edition 1 - Vonósnégyesek és duettek
(György Ligeti Edition 1 - String Quartets and Duets)
Sony 62306 Saját
1997 Ligeti György: Sechs Bagatellen; Zehn Stücke für Bläserquintett; Janácek, Leos: Mládí, JW 7/10; Concertino for piano, 2 violins, viola, clarinet, horn, & bassoon, JW 7/11 Harmonia Mundi HMN 911624
1997 György Ligeti Edition 5 - Mechanical Music Sony 62310 Saját
1997 György Ligeti Edition 6 - Művek billentyűs hangszerekre
(György Ligeti Edition 6 - Keyboard Works)
Sony 62307 Saját
1997 Organ music by Schöberg, Frescobaldi and Ligeti BIS Records BIS-CD-509
1998 Messiaen, Olivier: Regards sur l'enfant Jésus (XI, XIII, XV); Vine, Carl: Sonata for piano; Respighi, Ottorino: Preludes on Gregorian melodies, P. 131: No. 1; Pezzi for piano, P, 44: Notturno; Ligeti György: Musica ricercata (I, III, VII) Pro Piano 224517
1998 Ligeti György: The Complete Piano Music Vol. 2 BIS Records BIS-983 Saját
1998 Musik für Stimmen Ars Musici 1229
1998 Donaueschinger Musiktage 1997 Col Legno 20026 3 CD / Első felvételek
1998 György Ligeti Edition 7 - Kamaraművek
(György Ligeti Edition 7 - Chamber Music)
Sony 62309 Saját
1998 Kurtág György: Hommage á R. Sch. Op.15d; Florentz Jean-Louis: L'Ange du Tamaris, Op. 12; Ligeti György: Trio for horn, violin & piano ("Hommage à Brahms"); Pesson Gerard: Récréations françaises: bagatelles Arion 68414
1999 Rückblick Moderne - Orchestermusik im 20. Jahrhundert
(Rückblick Moderne - 20th Century Orchestral Musik)
Col Legno 200041 8 CD
1999 Dutilleux / Rappaz / Ligeti: Streichquartette Musikszene Schweiz 6158
1999 Illumina Collegium 125
1999 Bernard Haitink, Royal Concertgebouw Orchestra: Live - The Radio Recordings N.M. Classics 97014 14 CD
1999 Magyar szerzők művei gordonkára
(Hungarian Cello Music)
Hungaroton HCD 31835
1999 Ligeti György: Le Grand Macabre Sony 62312 Saját
1999 Ligeti - Schubert - Ligeti - An experimental recital Col Legno 20102 Saját
1999 Solo Cello Nimbus Records NI 5616
1999 Borealis Live MSR Classics MS031899
1999 Bernstein Century - Music of our Time Sony 61845
2000 Ligeti György: Etudes L'empreinte Digitale ED 13125 Saját
2000 Marlboro Music Festival - 50th Anniversary Album Bridge 9108
2000 Ligeti / Seiber / Veress / Kurtág / Denissow - Aulos Wind Quintet, Vol. 9 Koch-Schwann 367372 Saját
2000 Dutilleux / Henze / Crumb / Ligeti / Bacri Harmonia Mundi HMN911699
2000 Gloria Cheng: Piano Dance - A 20th Century Portrait Telarc 80549
2000 Bach, J.S. und das 20. Jahrhundert Cadenza CAD 800913
2000 Ligeti György: Művek zongorára és csembalóra
(Ligeti, György: Works for Piano & Cembalo)
Col Legno WWE 20501 Saját
2000 D'un siècle à l'autre / From One Century to the Next Disques Montaigne 782096
2000 Works for Solo Viola - Ligeti / Kurtág / Dillon / Dusapin / Sciarrino / Berio Disques Montaigne 782082
2000 Ligeti György: I. ("Métamorphoses nocturnes") és II. vonósnégyes
(Ligeti, György: Streichquartette No. 1 und 2 / String Quartets No 1 ("Métamorphoses nocturnes") & 2)
Ars Musici AM 12762 Saját
2000 Avantegarde Favourites of the 20th Century Classico 312
2000 Ligeti / Kurtág / Veress - Wind Quintets CPO 999315 Saját
2000 Ligeti György: Hegedűverseny; Per Norgĺrd: Helle Nacht; The Secret Melody
(Ligeti, György: Concerto for Violin; Per Norgĺrd: Helle Nacht; The Secret Melody)
Chandos CHAN 9830
2001 Lux aeterna ... for 10-16 voices Carus-Verlag 83208
2001 Joanna MacGregor: Play Sound Circus 15007
2001 His Master's Noise - The Institute Of Sonology BV Haast 06/0701 2 CD
2001 Ligeti / Banda Linda Megadisc 7821 Saját
2001 Ligeti György: Études pour piano - deuxième livre; Musica Ricercata; Capriccios nos. 1 & 2; Invention Dynamic CDS 358 Saját
2001 Nuits - weiß wie Lilien vocal music from the 20th century BIS Records BIS-CD-1090
2001 The Devil's Dictionary CBC MVCD 1142
2001 Ligeti / Prokofjev / Roslavers / Takemitsu Harmonia Mundi HMN 911756 Saját
2001 Voices 1900/2000 - a choral journey through the twentieth century Delos 3270
2001 Mysterious Morning Alpha 10
2001 The Ligeti Project I Teldec 8573-83953-2 Saját
2 CD
2002 Musik der Zeit 1951-2001 Wolke Verlag ISBN 3-923997-98-1 2 CD
2002 Bartók Béla: 44 Duos for Two Violins
Ligeti György: Ballade und Tanz
Kurtág György: Ligatura - Message to Frances-Marie Op. 31b (The Answered Unanswered Question)
ECM Records ECM 1729
2002 The Ligeti Project III Teldec 8573-87631-2 Saját
2002 Wyler, Fabienne: XII Préludes pour piano; Ligeti György: Capriccio 1 - Invention - Capriccio 2 Gall 1080
2002 Pierre-Laurent Aimard at Carnegie Hall Teldec 0927-43088-2
2002 Brahms, Ligeti: Trios for Violin, Horn & Piano Chandos CHAN 9964
2002 Ligeti / Reich: African Rhythms Teldec 8573-86584-2 Saját
Részletek
2002 Music of Our Time - 40 Wears (Special Edition) Wergo WER 6921
2002 The Ligeti Project II Teldec 8573-88261-2 Saját
2002 Opus Number Zoo: Twentieth Century Wind Quintets Deux-Elles 1025
2002 Ligeti György: Aventures
(Ligeti, György: Aventures)
Deutsche Grammophon 471608 Saját
2003 Ligeti György: Etudes, Books 1 and 2 Naxos 8.555777 Saját
2003 Hindemith, Paul: Kleine Kammermusik; Ligeti György: Sechs Bagatellen; Nielsen, Carl: Quintett Nimbus Records NI 5728
2003 Ligeti György: Métamorphoses nocturnes (I. vonósnégyes), II. vonósnégyes, Ramifications, Szólószonáta csellóra, Melodien
(Ligeti, György: Métamorphoses nocturnes (Quartet for Strings no. 1), Quartet for Strings no. 2, Ramifications, Sonata for Cello solo, Melodien)
Deutsche Grammophon 474 327-2 Saját
2003 Barbara Maria Willi: Deconstruction Musicaphon 56863
2003 Viola Space - Japan 10th Anniversary BIS Records BIS-CD-1379/80 2 CD
2003 The Ligeti Project IV Teldec 8573-88263-2 Saját
2003 Vertige Stradivarius STR 33652
2003 Eric Ericson Conducts 500 Years Of European Choral Music Clarion 901
2004 The Ligeti Project V Teldec 8573-88262-2 Saját
2004 Chung, Piano, Ligeti - Works for piano, two pianos and piano four hands Dynamic CDS 434 Saját
2004 Musica Ricercata Verso 2006
2004 Transcendental Etudes - Ferenc Liszt and György Ligeti BMC Records BMC CD 095 Saját
2004 Piano Four Hands - Two Pianos in the XX Century Dynamic 439
2004 Music Colors - Hungarian Contemporary Music (1989-2004) BMC HMIC BMC PCD 015 Promóciós kiadvány, kereskedelmi forgalomban nem kapható
2005 a la Carte - szólódarabok gordonkára
(a la Carte - Solo Works for Cello)
Hungaroton HCD 32288
2005 Grand Melba 301088
2005 Die Revolution der Klange - Musik im 20. Jahrhundert Arthaus Musik 102072
2005 Leaving Home: Orchestral Music in the 20th Century Arthaus Musik 102073 DVD
2005 Cleveland Chamber Symphony, Vol. 6 TNC 1515
2005 Nancarrow, Conlon: String Quartets No. 3; Ligeti György: String Quartet No. 2; Dutilleux, Henri: Ainsi la nuit Wigmore Hall 3
2005 La langue maternelle - Mother Tongue - Bartók, Ligeti, Kurtág, Eötvös L'empreinte Digitale ED 13211
2005 Ligeti / Gamelan Megadisc 7820 Saját
2005 Goulash! Oxignale 2007
2005 Des musiques pour le Présent - Musical Creation since 1945
(Music of Today - Musical Creation since 1945)
Harmonia Mundi HMX2908182
2005 The Twentieth-Century Cello Deutsche Grammophon 477 550-6
2005 Ligeti György: I. ("Métamorphoses nocturnes") és II. vonósnégyes
(Ligeti, György: Streichquartette I und II / String Quartets No 1 ("Métamorphoses nocturnes") & 2)
Virgin Classics 3369342 Saját
2005 Carnival In Vienna Preiser Records 90641
2006 Passion Clarion 923
2006 Günter Wand - Edition; Vol. 9 Hänssler Classic PH05042
2006 Ligeti György - The Complete Piano Music BIS Records BIS-CD-783/983 Saját
Első felvételeket is tartalmaz
2006 Ligeti György: Clear or Cloudy Deutsche Grammophon 477 644-3 Saját
4 CD
2006 The Eleventh Finger Koch 7670
2006 Ligeti György: Special Edition 2006 Wergo WER 69252 Saját
3 CD
2006 Pianorama - Cinematic Music played by Roland Pöntinen BIS Records BIS-CD-1326
2006 An Anthology of Noise & Electronic Music, Fourth A-Chronology, 1937-2005 Sub Rosa 250 2 CD
2006 Warp Works & Twentieth Century Masters Warp 144 2 CD
2007 Dirty Little Secret Endeavour Classics 1019
2008 Bartók Béla: Instrumental Music - Songs and Dances of Life Solo Musica SM113
2010 Ligeti and Kurtág at Carnegie Hall BMC Records BMC CD 162 Saját
2011 Nonsense Ensamble Vocal de Solistas Nonsense Saját
2011 Ligeti György: Requiem, Apparitions, San Francisco Polyphony BMC Records BMC CD 166 Saját
2012 Bartók / Eötvös / Ligeti naive V 5285 2 CD
2012 Études pour piano Wergo WER 67632 Saját
2013 Mariann Marczi: Splinters - 20th Century Hungarian Works for Piano Odradek Records ODRCD307
2013 Violin and Cello Music - Kodály, Seiber, Rózsa, Székely, Ligeti, Bartók SWR Classic CD93.301
2015 Tamás Pálfalvi: Agitato - Trumpet Works from Vivaldi to Dubrovay Berlin Classics 0300682BC
2016 Idil Biret 20th Century Piano Edition Naxos 8.501504 15 CD
2016 Sir Simon Rattle Conducts and Explores Music of the 20th Century Arthaus Musik 109222 3 Blu-ray lemez
2016 Sir Simon Rattle Conducts and Explores Music of the 20th Century Arthaus Musik 109237 5 DVD
2020 Ildikó Szabó: Heritage Hungaroton HCD 32813 Első felvételeket is tartalmaz
2023 Kodály & Ligeti - Sonatas for Cello Solo, Ligeti - Sonata for Viola Solo BMC Records BMCCD302
2024 Lukács Miklós Cimbiózis Trió - Ligeti Ensemble: Responses to Ligeti BMC Records BMC CD 330
 
Cím Típus Dátum
2 Preludes and Intermezzo from "Le Grand Macabre" Egyéb 1977
6 Bagatellen für Bläserquintett / 6 bagatell fúvósötösre Kamarazene 1953
8 kis induló Szólóhangszerre 1948
A varró lányok Nőikarra 1942
Adagio molto semplice Kamarazene 1940
Ady-kórus (Az utca éneke) Vegyeskarra 1945
Ajánlás Vokális zene 1945
Allegro Kamarazene 1943
Allegro moderato Szólóhangszerre 1943
Andante und Allegretto Kamarazene 1950
Apparitions Szimfonikus zenekarra 1959
Arietta Kamarazene 1943
Artikulation Elektroakusztikus zene 1958
Atmosphères Szimfonikus zenekarra 1961
Aventures Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1962
Az asszony és a katona Vegyeskarra 1951
Balada si joc / Ballada és tánc Kamarazene 1950
Balada si joc / Ballada és tánc Zenekari mű 1950
Ballada Szólóhangszerre 1947
Betlehemi királyok Gyermekkarra 1946
Betlehemi királyok Kórusmű a cappella 1946
Bicinia Biciae Vokális zene 1945
Bujdosó Vegyeskarra 1946
Burját-Mongol aratódal Vegyeskarra 1945
Bölcsőtől a sírig Szólóhang(ok)ra és kamaraegyüttesre 1948
Capriccio Nr. 1 - Invention - Capriccio Nr. 2 Szólóhangszerre 1948
Choral Kórusmű 1941
Chorlied nach Goethe Vegyeskarra 1942
Clocks and Clouds Kórusra és zenekarra 1973
Concert Românesc Szimfonikus zenekarra 1951
Continuum Szólóhangszerre 1968
Csellószonáta / Sonate für Violoncello solo Szólóhangszerre 1953
Der Sommer Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1989
Dereng már a hajnal Vegyeskarra 1945
Die große Schildkröten-Fanfare vom Südchinesischen Meer Szólóhangszerre 1982
Doppelkonzert / Kettősverseny Concerto 1972
Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin Vegyeskarra 1982
Dudanóta Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1949
Duó Kamarazene 1946
Duó Kamarazene 1945
Egy kis szerenád Vonószenekarra 1945
Eight Pieces from "Musica ricercata" Szólóhangszerre 1994
Fehér és fekete Szólóhangszerre 1956
Fesztivál-trombitajel Kamarazene 1949
Fragment Kamarazenekarra 1961
Fünf Stücke Kamarazene 1951
Glissandi Elektroakusztikus zene 1957
Grande Sonate Militaire Szólóhangszerre 1951
Grande symphonie militaire Szimfonikus zenekarra 1951
Haj, ifjúság Vegyeskarra 1952
Hajnal Vegyeskarra 1950
Hamburgisches Konzert Concerto 1999
Hat inaktelki népdal Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1953
Hegedűverseny Concerto 1990
Himnusz Vegyeskarra 1941
Hommage à Hilding Rosenberg Kamarazene 1982
Hortobágy Vegyeskarra 1952
Hungarian Rock Szólóhangszerre 1978
Három József Attila-dal Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1950
Három József Attila-kórus Vegyeskarra 1945
Három Weöres-dal Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1947
Három lakodalmi tánc Kamarazene 1950
Három tánc Szólóhangszerre 1951
Három tánc cigányzenekarra Kamarazenekarra 1949
Héber táncok Szólóhangszerre 1939
Húsvét Kórusmű a cappella 1946
I. Kantáta "Et circa boram nonam" Szólóhang(ok)ra, kórusra és kamarazenekarra 1945
I. vonósnégyes "Métamorphoses nocturnes" Kamarazene 1954
II. Kantáta "Venit angelus" Szólóhang(ok)ra és kamaraegyüttesre 1945
II. vonósnégyes Kamarazene 1968
Idegen földön Kórusmű a cappella 1946
Ifjúsági kantáta Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1949
Inaktelki nóták Vegyeskarra 1953
Induló Kamarazene 1942
Kammerkonzert Kamarazenekarra 1970
Katonatánc Szimfonikus zenekarra 1949
Kineret Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1941
Kis tréfa Szólóhangszerre 1943
Kis zongoratrió Kamarazene 1942
Konzert für Violoncello und Orchester / Csellóverseny Concerto 1966
Kromatikus fantázia / Chromatische Phantasie Szólóhangszerre 1956
Kállai kettős Vegyeskarra 1950
Két Balassa Bálint-kórus Vegyeskarra 1946
Két kánon Kórusmű a cappella 1952
Két tétel vonósnégyesre Kamarazene 1950
Középlokon esik az eső Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1951
Kürttrió Kamarazene 1982
Lakodalmas Vegyeskarra 1950
Le Grand Macabre Opera 1977
Lontano Szimfonikus zenekarra 1967
Lux Aeterna Vegyeskarra 1966
Magos kősziklának Vegyeskarra 1946
Magyar Etüdök Vegyeskarra 1983
Magány Vegyeskarra 1946
Maître Pathelin Színházi zene 1945
Melodien Szimfonikus zenekarra 1971
Menyasszony, vőlegény Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1951
Mifiso la sodo Kamarazenekarra 1948
Monument · Selbstportrait · Bewegung Kamarazene 1976
Musica ricercata Szólóhangszerre 1953
Mysteries of the Macabre - für Koloratursopran und Kammerorchester Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1977
Mysteries of the Macabre - für Koloratursopran und Klavier Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1977
Mysteries of the Macabre - für Koloratursopran und Orchester Szólóhang(ok)ra és zenekarra 1977
Mysteries of the Macabre - für Solo-Trompete in C und Kammerorchester Concerto 1977
Mysteries of the Macabre - für Solo-Trompete in C und Orchester Concerto 1977
Mysteries of the Macabre - für Trompete und Klavier Kamarazene 1977
Mátraszentimrei dalok Kórusmű a cappella 1955
Nagy idők Vegyeskarra 1948
Nonsense Madrigals Énekegyüttesre 1993
Nouvelles Aventures Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1965
Négy lakodalmi tánc Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1950
Passacaglia ungherese Szólóhangszerre 1978
Petőfi bordala Szólóhang(ok)ra és zenekarra 1950
Petőfi bordala Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1950
Pièce électronique No. 3 Elektroakusztikus zene 1958
Poème Symphonique Egyéb 1962
Polifón etüd Kamarazene 1943
Praeclassica Ensemble 1943
Pápainé Vegyeskarra 1953
Ramifications Vonószenekarra 1969
Requiem Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1965
Ricercare Szólóhangszerre 1953
Ritmusgyakorlatok Kamarazene 1950
Román koncert Szimfonikus zenekarra 1951
Román népdalok és táncok Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1950
Rondeau Színpadi mű 1976
Régi magyar társas táncok Kamarazenekarra 1949
San Francisco Polyphony Szimfonikus zenekarra 1974
Sechs Miniaturen Ensemble 1975
Sonate für Viola solo / Szólószonáta brácsára Szólóhangszerre 1994
Sonatina Kamarazene 1951
Szenen und Zwischenspiele Aus Der Oper "Le Grand Macabre" Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1978
Szimfónia (befejezetlen) Szimfonikus zenekarra 1940
Székely tánc Szólóhangszerre 1947
Síppal, dobbal, nádihegedűvel Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 2000
Tavasz Kórusmű a cappella 1948
Tavaszi virág Színházi zene 1949
Tavaszi virág - Szvit Szólóhang(ok)ra és kamaraegyüttesre 1951
Temetés a tengeren Vegyeskarra 1943
Tornyos Péter Színházi zene 1947
Trois bagatelles Szólóhangszerre 1961
Tánc Szimfonikus zenekarra 1948
Tél Vegyeskarra 1950
Valse Szólóhangszerre 1946
Volumina Szólóhangszerre 1962
Vonósnégyes Kamarazene 1938
Víziók Szimfonikus zenekarra 1956
Zehn Stücke für Bläserquintett Kamarazene 1968
Zongoraverseny Concerto 1988
Zwei Etüden für Orgel / Két etűd orgonára Szólóhangszerre 1969
Zúgva árad Férfikarra 1948
Éjszaka - Reggel Vegyeskarra 1955
Études pour piano - Deuxième livre / Zongoraetűdök - II. füzet Szólóhangszerre 1994
Études pour piano - Premier livre / Zongoraetűdök - I. füzet Szólóhangszerre 1985
Études pour piano - Troisième livre / Zongoraetűdök - III. füzet Szólóhangszerre 2001
Öt Arany-dal Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1952